Икономиката на ергономията

Добрата ергономия прави нещо повече от това просто да подобри комфорта и да намали рисковете от контузии. Добрата ергономия подобрява производителността и настроението на служителите. По този начин те намаляват разходите и допринасят за постигане целите на компанията. Добрата ергономия подобрява финансовия резултат.

Най-големият и важен актив на всяка организация са нейните служители. Освен че защитава този актив, добрата програма за въвеждане на ергономия е най-добрият начин да максимизирате потенциала на този актив. Резултатите не са просто „важни”—те са от изключително значение.

 

Компаниите, които инвестират в ергономия, отбелязват значителни намаления на загубените работни дни и на разходите, свързани с компенсации за служителите. Те намаляват разходите си за енергия и печелят данъчен кредит чрез постигането на съответствие с определени стандарти за сгради. Техните служители са по-щастливи и по-здрави. А това е само началото.

Чрез включване на ергономията в общата си стратегия, дадена организация може да създаде опростен бизнес модел, който да функционира по-ефективно и да генерира по-голяма печалба. Всичко започва със създаването на по-добро работно място.

Productivity - Economics of Ergonomics | Humanscale
reduce costs, increase productivity, reduce cost, increasing productivity, ergonomic, ergonomics, leg pain, foot pain, knee pain, inactive, inactivity, inactive sitting, lower back pain, circulation, improve circulation, office worker, chair, chairs, employee, employee performance, employee management, employee motivation, employee health insurance, employee productivity, green, sustainable, sustainability, go green
Good ergonomics do much more than simply promote comfort and reduce injury risks. Good ergonomics increase productivity and employee morale. They reduce costs and contribute to company goals. Good ergonomics impact the bottom line.

Форма и функция

>  Икономиката на ергономията